Zásady použití (Privacy Policy)

Zásady použití webu www.naucte-se-anglicky.cz

Tyto Zásady upravují podmínky užívání internetových stránek provozovaných
společností Business Academy Network Ltd.
se sídlem: Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, UK
Identifikační číslo: 07254884

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu
Business Academy Network Ltd. (organizační složka),
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 24697630
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 72583
(dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa pro doručování: Business Academy Network Ltd.
Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: business.academy.network@gmail.com
(dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 774 822 685 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Zásady použití aplikace (dále jen „Zásady“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Zákazníka, Uživatele a Návštěvníků zejména v oblasti ochrany osobních údajů a v dalších otázkách při použití výše uvedených webových rozhraní (každé z nich dále jen „webové rozhraní“ nebo „webové rozhraní aplikace“). Zákazník a Uživatel registrací na webovém rozhraní aplikace nebo jeho využíváním nebo využíváním služeb a produktů Poskytovatele stvrzují, že se s těmito Zásadami seznámili a souhlasí s nimi.

1.2. Zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytnutí služby, o dílo, kupní smlouvu nebo jakoukoli jinou smlouvu.

1.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaná na webovém rozhraní aplikace.

1.4. Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní aplikace.

 1. Uživatelský účet

2.1. Při registraci na webovém rozhraní aplikace je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat.  Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné a aktuální.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší pravidla užívání webového rozhraní aplikace.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Přednášková činnost

3.1. Uživatel nebo Zákazník účastnící se přednášek pořádaných Poskytovatelem souhlasí s tím, že přednášky nebudou nahrávat ani nijak jinak rozmnožovat nebo sdílet. Obsah přednášek je chráněn autorským právem Poskytovatele a za porušení jeho práv je oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v aktuálním znění.

3.2. Všechny informace prezentované na přednáškách jsou informativního charakteru a nedají se považovat za právní, daňové, psychologické nebo jiné odborné poradenství. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za jakékoli škody, újmy nebo finanční nebo jiné důsledky pro Uživatele nebo Zákazníky v souvislosti s jeho přednáškovou činností nebo informacemi nebo jinými činnostmi prezentovanými nebo poskytovanými prostřednictvím webového rozhraní aplikace.

 1. Ochrana osobních údajů

4.1. Ochrana osobních údajů Uživatele a Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“) a dalšími příslušnými právními předpisy.

4.2. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Zákazníka, je-li fyzickou osobou v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • fakturační adresa, je-li odlišná od adresy bydliště
 • telefonní číslo
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • adresa elektronické pošty
 • IP adresa a cookies
 • další údaje, které souvisejí s konkrétními službami, které Poskytovatel poskytuje

4.3. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Uživatele v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště nebo jiná uvedená adresa
 • telefonní číslo
 • adresa elektronické pošty
 • fotografie
 • IP adresa a cookies
 • další údaje, které souvisejí s konkrétními službami, které Poskytovatel poskytuje

4.4. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Návštěvníka v následujícím rozsahu:

 • IP adresa a cookies

4.5. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho fotografie byla využívána na propagačních materiálech Poskytovatele (webová prezentace, tištěné materiály). Pro užití fotografie Uživatele způsobem, který překračuje běžnou propagaci (například reklamní billboardy), je třeba zvláštního souhlasu Uživatele.

4.6. Zpracováním osobních údajů Zákazníka a Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

4.7. Zákazník a Uživatel mají následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
  1. Toto právo znamená, že od Poskytovatele může Zákazník nebo Uživatel požadovat informace o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají či nikoliv. V případě, že takové údaje zpracovává, má Zákazník nebo Uživatel právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem osobní údaje Poskytovatel zpracovává a může žádat kopii těchto údajů.
 2. právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  1. Toto právo znamená, že kdykoliv může požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Takový požadavek provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti.
 3. právo na výmaz
  1. Toto právo znamená, že v případě, že Uživatel nebo Zákazník Poskytovatele požádá, vymaže Poskytovatel osobní údaje, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Zákazník nebo Uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů
  1. Toto právo znamená, že Zákazník nebo Uživatel může požádat o omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě osobní údaje Poskytovatel znepřístupní, dočasně odstraní či uchová nebo provede jiné úkony zpracování, které zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.
 5. právo na přenositelnost údajů
  1. Toto právo znamená, že Zákazník nebo Poskytovatel může požádat, aby osobní údaje, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, byly předány třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude možno vyhovět.
 6. právo vznést námitku
  1. Toto právo znamená, že Zákazník nebo Uživatel může vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Poskytovatel osobní údaje zpracovávat. Jestliže vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku Poskytovatel nejprve vyhodnotí a bude Zákazníka nebo Uživatele informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane Poskytovatel tyto osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebude možné vyhovět.
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
  1. V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva, má Zákazník nebo Uživatel právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.
 8. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl poskytnut

Odvolat souhlas může Uživatel nebo Zákazník kdykoliv bez udání důvodu, a to buď kliknutím na odkaz v emailu, kterým byl souhlas udělen, písemně na adrese Business Academy Network Ltd., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00 nebo telefonním čísle 774 822 685, případně prostřednictvím emailové adresy business.academy.network@gmail.com.

4.8. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých dalších zákonných povinností a s ohledem na zajištění kvality služeb, zpravidla po dobu 26 měsíců, nestanoví – li právní předpisy jinak. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.9. Zákazník a Uživatel potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.10. Poskytovatel zpracovává osobní údaje za těmito účely:

 1. poskytování služeb a plnění smlouvy
  1. Údaje zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby mohl poskytovat služby (konzultace, semináře, přednášky a další související služby).
  2. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.
 2. plnění právních povinností
  1. Údaje zpracovává Poskytovatel zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
 3. poskytování novinek, tipů a marketingových nabídek
  1. Údaje Poskytovatel zpracovává za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových informací o službách na základě souhlasu Uděleného Uživatelem nebo Zákazníkem.
  2. Po udělení takového souhlasu bude Uživatel nebo Zákazník kontaktován prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace a Uživatel nebo Zákazník tak získá hodnotné informace o nových článcích, vzdělávacích seminářích, novinkách, službách a dalších zajímavostech.
  3. Pokud Uživatel nebo Zákazník udělí tento souhlas, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem na business.academy.network@gmail.com nebo kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě, která mu bude za tímto účelem zaslána.
  4. Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
 4. ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele

Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele, může osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků.

 1. Služby Google a soubory cookie

5.1. Poskytovatel používá pro evidenci návštěvníků a individualizaci obsahu služby Google a soubory cookies, a to v souladu se Zásadami cookies, které se nacházejí zde: http://www.banl.cz/cookies/

 1. Ochrana autorských práv

6.1. Obsah webových stránek Poskytovatele, webového rozhraní aplikace, všechny na nich umístěné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), obsahy přednášek, obsah programového vybavení webového rozhraní aplikace a těchto Zásad, jsou chráněny autorskými právy Poskytovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Zákazníkem, Uživatelem ani Návštěvníky měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní aplikace. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu  s právními předpisy. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

6.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet příspěvky uvedené na webovém rozhraní aplikace prostřednictvím sítě Facebook.

6.3. Uveřejněním fotografií na webovém rozhraní aplikace uděluje Uživatel souhlas s jejich dalším využíváním Poskytovatelem.

 1. Závěrečná ustanovení

7.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník, Uživatel ani Návštěvníci nesmí při využívání webového rozhraní aplikace používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

7.2. Znění Zásad může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Zásad, za jehož účinnosti vznikly.

7.3. V případě dotazu k Zásadám poskytne Poskytovatel veškeré potřebné informace.

7.4. Poruší-li Zákazník nebo Uživatel při užívání aplikace práva třetích osob, nenese za to Poskytovatel odpovědnost. Bude-li po Poskytovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění, má Poskytovatel právo toto plnění následně vymáhat po Zákazníkovi nebo Uživateli, který se porušení práva dopustil.

7.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Zákazník nebo Uživatel dopustí prostřednictvím webového rozhraní aplikace.

7.6. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webu.

7.7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webového rozhraní a neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí webového rozhraní, a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

7.8. Uživatel nebo Zákazník je oprávněn na webové rozhraní umisťovat pouze informace a materiály, včetně fotografií, které je oprávněn šířit a tímto zveřejněním souhlasí s jejich dalším užití na webech Poskytovatele a jejich sociálních sítích.

7.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit či odstranit jakoukoliv část webového rozhraní.

Tyto Zásady použití webového rozhraní aplikace jsou platné a účinné od 6. 9. 2018